November 2016

 

 

Concept verkiezingsprogramma

 

Verenigd Democratisch Alternatief

 

Het VD Alternatief verkiezingsprogramma treft geen halve maatregelen 

waar het de burger om te doen is

 

 1. Band tussen kiezers en gekozenen
 2. Nexit: anders globaliseren & Nederlandse geopolitiek
 3. Nationale veiligheid & defensie
 4. Onafhankelijke, transparante en toegankelijk rechtspraak
 5. Deugdelijk en betaalbaar onderwijs
 6. Economie: duurzaamheid, zinvol werk, fatsoenlijk inkomen en betere bescherming bijstandsgerechtigden
 7. Nationale zorg
 8. Betaalbare huurwoningen
 9. Jongeren en hun toekomst
 10. Reële en effectieve aanpak van discriminatie en uitsluitingsmechanismen
 11. Islam en moslimgroeperingen in Nederland

 

 

Band tussen kiezers en gekozene

 

De politieke en bestuurlijke macht boven de Haagse stokvijver is neoliberaal feodaal, schimmig en destructief. Het is een verrot systeem die zich niet verhoudt tot de grondrechten van burgers.  Het is een gesloten systeem die structureel de mensen  om wie het gaat in de kou laat staan. Het VD Alternatief ziet de politiek niet als een doel op zich, maar als een middel om broodnodige vernieuwing in gang te zetten.  De burger in het centrum van de democratie. Wij staan voor een samenleving waarin dienstbaarheid, integriteit en openheid van bestuur eindelijk de betekenis krijgt die past bij onze democratische rechtsstaat.

 

VDA uitgangspunten:

 

 • Het verkiezingsproces eerlijk, transparant en voor iedereen toegankelijk.
 • Burgers reëel en effectief betrekken bij de politiek d.m.v. bindende referenda i.p.v. raadgevende. Immers de politiek is in dienst van de burgers.
 • We kunnen een monarchie blijven, maar dan meer ceremonieel, ‘Zweedse’ model. Ze mogen dan het plaatje naar buiten blijven maar ze gaan niks meer te zeggen hebben. Verder gaat ze belasting over vermogen betalen net als elke Nederlander met bepaald vermogen. Komt de vrijstelling voor de koning(in) en zijn familie voor onder meer loon- en inkomstenbelasting te vervallen, evenals tegemoetkomingen in de sfeer van vermogens en winstbelastingen of rendementsheffingen.  Het salaris wordt verlaagd en vakanties en onderhoud aan privé bezit – zoals de boten – komen voor privé rekening.  Majesteitsschennis en de strafbaarheid van belediging wordt geschrapt uit de wet.
 • Regeringsvorming in een presidentieel systeem
 • Gekozen (minister-)president.
 • Gekozen burgemeesters,
 • Gekozen Nationale Ombudsman en Kinderombudsman. Gemeentelijke Ombudsman wordt vervangen door ‘chef de post’ als verlengstuk van de Nationale Ombudsman.
 • Herinvoering van de opkomstplicht bij verkiezingen.
 • Sanering van het aantal ministeries van 11 naar 8.
 • De eerste kamer verdwijnt. 
 • De tweede kamer wordt gemoderniseerd.
 • Grenzen aan nevenactiviteiten bestuurders en rem op doorstroom van ex-politici naar ondernemingen en financiële instellingen. Dit is nu een soort beloning geworden voor verleende diensten. De politiek is nu een draaideur naar posten die ver boven de Balkenende norm belonen.
 • Wettelijke gedragsregels voor omgang met lobbyisten en onafhankelijke toezicht op openbaar lobby register.
 • Wachtgeldregelingen afschaffen.
 • Onafhankelijke, pluriforme media in de plaats van de bestaande publieke programmeringsmedia (hypnose om burgers in ‘slaap’ te houden). Alle functies bij de publieke omroep moeten via openbare sollicitatieprocedures openstaan voor iedere burger en niet langer alleen voor figuren die lid zijn van de ‘linkse kerk’.
 • De Balkenende-norm gaat gelden voor alle publieke en semipublieke instellingen.

 

Kwaliteit openbaar bestuur

 

VD Alternatief hanteert het principe dat een krachtige en weerbare samenleving niet zonder een kaderstellende staat kan bestaan. Om de efficiëntie van het staatsapparaat naar een hoger niveau te tillen willen wij:

 • Iedere volwassen Nederlander kan solliciteren naar een topfunctie op het niveau van de staat.
 • Alle topambtenaren en bestuurders die na het kiezen van een nieuwe regering door het volk het beleid gaan uitvoeren gaan opnieuw solliciteren naar hun baan.

NEXIT, anders globaliseren & Nederlandse geopolitiek

Het VD Alternatief  beschouwt de plaats van Nederland in Europa als historisch, cultureel en politiek gegeven.  Om van Nederland een slagvaardige internationale actor van betekenis te maken – met garanties voor de lange termijn levensvatbaarheid – moet de internationale agenda opnieuw intern worden vastgesteld. Een brede opvatting van nationale veiligheid vormt voor VD Alternatief de kern voor de deelname van Nederland op de geopolitieke wereldkaart.  

VDA uitgangspunten:

 

 • Nederland uit de autoritaire EU.
 • De eigen nationale munt wordt weer ingevoerd.
 • Vrijhandelsakkoorden en associatieakkoorden waarin Nederland partner is worden herzien en zo nodig heronderhandeld. Ook de vele bilaterale belasting- en investeringsverdragen die Nederland onder de EU bewindvoerders heeft gesloten worden doorgelicht op hun effecten voor het algemeen- en nationaal belang.
 • Deelname aan relevante politieke, economische en militaire samenwerkingsverbanden (zoals de NAVO) worden geëvalueerd in het kader van onze eigen nationale veiligheid.
 • Onderzoek naar de slagingskans, en zo mogelijk invoering van, een alternatieve Europese samenwerking.

 

 

Massa-immigratie

 

 

Europa kampt door de “marionetten van de lagelonensector” eo ipso driekoppige, paarse wurgslang:  neoliberale kabinet, “fatsoenlijke” vertegenwoordigers van de elitaire aandeelhouders en linkse marketing sales-mensen met een nauwelijks te reguleren instroom van vluchtelingen, migranten en gelukzoekers.  Deze klits klats klander van migratie en gedoogbeleid kost miljarden Euro’s per jaar. Dit omvat niet alleen uitkeringen, kinderbijslag plus de sociale lasten, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van de linkse ‘slachtoffer industrie’. Er valt immers veel geld te verdienen in de asielindustrie.

Het VD Alternatief verwerpt de valse schijn en drogreden van zowel roofkapitalisten als roofsocialisten, die de vluchtelingen als werk- en stemvee voor hun karretjes spanden. Het verwelkomen en laten instromen van hordes arme mensen en gelukzoekers aan banden met een beleid dat politiek verantwoord, humanitair, streng en rechtvaardig is.  

 

 • Erkennen dat het Europese asielsysteem totaal failliet is.
 • Geheime afspraken tussen EU en (Noord)Afrikaanse landen en Turkije verwerpen.
 • Politici kokkerellen niet langer met lobbyisten en ondernemingen in de lagelonen industrie
 • Opvang vluchtelingen legitiem in eigen regio
 • Douane instellen.
 • Wie als vluchteling in Nederland zit wordt snel onderzocht en wie blijft mag 5 jaar geen kiesrecht hebben.
 • Intolerante,- overlast gevers of criminele asielzoekers worden versneld het land uit gezet. 
 • Statushoudende asielzoekers, erkende vluchtelingen en andere legitieme migranten kunnen rekenen op reële en effectieve begeleiding binnen de maatschappij.

 

Buitenlandse dienst

 

De buitenlandse dienst van Nederland wordt grondig doorgelicht en hervormd. Om het bestaansrecht in de buitenwereld te continueren en rechtvaardigen wil het VD Alternatief:

 • Democratisering van de carrière buitenlandse dienst krachtig ter hand nemen.
 • Een diplomaten academie (onder auspiciën van het ministerie van Nationale Veiligheid). Naast diplomaten en getalenteerde burgers krijgen ook politie, militairen en veiligheidsdeskundigen toegang tot deze academie
 • Het aantal ambassades wereldwijd gaat fors omlaag en de overgebleven posten krijgen een meer strategische functie.
 • Er wordt fors meer ruimte gecreëerd in het buitenlandse beleid voor Nederlanders om werk te vinden in internationale organisaties
 • De communicatie met burgers via internet en sociale media wordt reëel en effectief ter hand genomen.

 

Nationale veiligheid en defensie

 

VD Alternatief wil de burger in het centrum van de democratie, herstel van soevereiniteit en territoriale integriteit – en de vestiging van een nationale democratische staat dienstbaar aan de reële en effectieve belangen van het Nederlandse volk.

Het VVD Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft (wat VDA betreft) aangetoond wat er zoal gebeurt zodra enge politieke belangen verstrengeld raken. Door het schimmige spel binnen dit ministerie kan men gerust spreken van ernstige schade die is toegebracht aan de integriteit van de rechtstaat. Door justitie, politie en rechters nog meer ondergeschikt te maken aan partijbelangen, is oneigenlijke gebruik van macht en invloed op de rechtsgang geen sinecure meer. Het VVD-machtsbolwerk binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid is zeer onwenselijk gebleken en moet terstond ongedaan worden gemaakt.

 

VD Alternatief uitgangspunten:

 

 • Constitutioneel Hof.
 • De positie van justitie als hoeder van de rechtsstaat terug onder het beheer van een ministerie van Justitie.
 • Ministerie van Justitie optuigen met voldoende gezag om intern orde op zaken stellen.

 

Ministerie van Nationale Veiligheid

 

Nationale veiligheid heeft voor VD Alternatief niet alleen betrekking op de aanpak van misdaad in het algemeen – zoals voetbalvandalisme en drugsoverlast, woning- en auto-inbraken, gewelddadige roofovervallen, jeugdcriminaliteit – maar in het bijzonder  (internationale) markt voor mensensmokkel en kinderseks (inclusief elke onzedelijke handeling met minderjarigen), jeugdprostitutie, verkrachtingen, terrorisme en aanslagen, infiltratie door externe mogendheden; bovenwereld criminaliteit: belastingfraude,-vlucht en -ontduiking, sociale fraude en corruptie, machtsmisbruik, misbruik van publieksgeld (graaien en zakkenvullen) etc. En, natuurlijk heeft nationale veiligheid betrekking op onze defensie.

 

VD Alternatief wil een ministerie van Nationale Veiligheid met adequate middelen om verantwoording te dragen voor de volgende beleidsterreinen:

 

Nationale veiligheid

 

 • Nationale politie en binnenlandse veiligheid (Appendix 1).
 • Defensie (Appendix 2.)
 • Overzeese gebieden (Appendix 3.)
 • Immigratie, asiel opvang en vreemdelingenbeleid, inclusief het afgeven van een “Green Card Permit” (GCP) voor tijdelijke arbeidsmigranten.

 

Milieudefensie

 

VD Alternatief wil een Nationaal Instituut voor Milieu Herstel en Bescherming onder auspiciën van het ministerie van Nationale Veiligheid.

Dit instituut zorgt ervoor dat het natuurbeleid op het hoogste niveau de prioriteit krijgt dat het verdient.  Het instituut zal bijdragen en zorgen dat de wetgeving en de vergunningplicht voor activiteiten in en rond beschermde natuur op het hoogste niveau gestalte krijgt. Een en ander betekent dat Staatsbosbeheer niet wordt geprivatiseerd, en de natuurgebieden van de staat niet worden verkocht. Verder: dat bedrijven zoals Shell, BP, NAM en andere mogelijke vervuilers verplicht gaan worden te rapporteren over de klimaat- en milieu-en sociale impact van hun werkzaamheden. Voor wat betreft de chemische industrie krijgt het instituut als taak: de opslag, verwerking en uitstoot van stoffen door de chemische industrie intensiever te controleren. Het te controleren bedrijf betaalt deze extra controles. De kernreactoren in Borssele en in Petten komen onder verscherpt toezicht en worden indien nodig gesloten. Ecocide (grootschalige beschadiging of vernietiging van ecosystemen) wordt een wettelijk erkend strafbaar feit.

 

Eerlijke, transparante en toegankelijke rechtsspraak

 

VD Alternatief wil een rechtspraak die gevrijwaard is van (partij)politieke intriges en machtsinvloeden. Het wordt hoog tijd dat wij in Nederland de rechtspraak krijgen die eerlijke rechtsgang garandeert en de fundamentele rechten bewaakt waar iedere burger recht op heeft.

Uit VD Alternatief onderzoek blijkt dat veel burgers de rechtspraak ervaren als partijdig, weinig integer, cynisch en schaamteloos gepolitiseerd.  Enkele pregnante feiten:

 

 • OM-ambtenaren die ver buiten hun boekje gaan en scheve schaatsen rijden.
 • Rechtbanken waar dossiers worden vervalst, verwisseld of verdwijnen als er een politiek motief mee is gemoeid.
 • Rechters die neigen tot een horige houding tegenover het OM en partijpolitieke stemmen.
 • Rechters die politieke voorkeuren laten meewegen in de rechtsgang.
 • Cynische en arrogante ‘dikke ik’ cultuur binnen de rechterlijke macht .
 • Rechters die elkaar dekken of de hand boven het hoofd houden.
 • Rechters die met vooringenomen blik kijken naar politieke tegenstanders, minderbedeelden en minderheden .

 

Het functioneren van de rechtspraak laat te wensen over, dat is nauwelijks teveel gezegd.  Tegelijk wordt niets aan het toeval overgelaten om de rechtspraak minder toegankelijk te maken voor kwetsbare en arme mensen.

 

VD Alternatief wil op het terrein van de rechtspraak radicale hervormingen

 

 • Constitutioneel Hof
 • Volstrekte scheiding tussen politiek en rechtspraak.
 • De rechtspraak optuigen als een onafhankelijke macht met een aparte begroting.
 • Openbreken van de gesloten cultuur van ons-kent-ons mentaliteit binnen de rechterlijke macht.
 • Introductie van juryrechtspraak zodat de stem van de burger ook in de rechtbank wordt gehoord.
 • De toegang tot het rechtssysteem vergroten met verbeterde rechtsbijstand voor iedereen die het nodig heeft. Het wordt weer mogelijk voor de gewone burger om toegang te krijgen. Dus wordt de eigen bijdrage geschrapt.

 

De positie van slachtoffers wordt centraal in het rechtssysteem

 

 • Foute uitspraken of gerechtelijke dwalingen worden gestraft, vooral als hierbij sprake is van verwijtbaar gedrag of wanneer er sprake is van enig belang aan de kant van de rechtbank en daar werkzame ambtenaren/figuren.
 • Rechters niet meer voor het leven worden benoemd .
 • Afschaffing van het principe van de verjaring bij ernstige geweldsmisdrijven
 • Schade of letsel toegebracht door criminelen, relschoppers en straattuig wordt volledig op de dader(s) verhaald.
 • Meer en zwaardere gevangenisstraffen in plaats van werkstraffen.
 • Hogere straffen voor kindermisbruik (inclusief verspreiding van seksueel getinte foto’s), gender gerelateerd geweld, eerwraak, seksueel geweld, roofovervallen, moord en doodslag.
 • Lik op stuk voor draaideur criminelen en relschoppers. “Three strikes your out” betekent bij herhaling van een soortgelijk delict dat de strafmaat automatisch wordt verdubbeld.
 • Ter voorbereiding van de terugkeer in de maatschappij en na hun vrijlating krijgen gedetineerden strakke begeleiding vanuit reclassering Figuren die hun taakstraf ontlopen gaan linea recta terug de gevangenis in en hun straf daar uitzitten.
 • Spreekrecht voor slachtoffers en aanverwanten bij zware misdrijven.
 • Strafeisen bepaald door OM altijd in overleg met slachtoffer.

 

Deugdelijk en betaalbaar onderwijs  

 

Toegang tot informatie,  kennis, ervaringen, ideeën en relevant leermateriaal is een kernwaarde die ten allen tijde onze nationale inspanning verdient.    De betekenis en rol van scholen is onmisbaar in het proces om van jongeren weerbare burgers te maken. Wij willen daarom breken met het onderwijs dat is gebaseerd op standaardisatie, controle, segregatie, concurrentie en zakelijke management- modellen. Onderwijs moet een nationale aangelegenheid zijn van de hoge prioriteit.

 

VD Alternatief uitgangspunten

 

 • Irrelevante managementlagen en controle structuren verdwijnen uit het onderwijssysteem.
 • Onderwijs wordt toegesneden op de menselijke maat; het aantal leerlingen per klas wordt verkleind en docenten (met voldoende ondersteunend personeel) vormen weer de basis van leiderschap en gezag in de klas; er wordt geïnvesteerd in opleiding en bijscholing van docenten.
 • Het militaire programma Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) van het ministerie van Defensie en ROC wordt ontmanteld en krijgt een nieuwe bestemming via het ministerie van Nationale Veiligheid. Kinderen onder de 18 jaar worden niet langer blootgesteld aan incompetente instructeurs en op seks beluste kerels in militaire uniform.
 • Het ministerie van Onderwijs wordt opgeheven. VDA wil dat onderwijs (net als sociale zaken) een departement wordt van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • De onderwerpen, kritisch- en creatief denken, media studies (leren om te gaan met internet en andere media), kunst, cultuur en filosofie zijn kennisgebieden die een vast onderdeel horen te zijn van het lespakket op basisschool en in het voortgezet onderwijs. Ook in de opleiding van leraren wordt – hier adequaat aandacht aan besteed.
 • Het leenstelsel wordt afgeschaft en de basisbeurs keert terug; het collegegeld wordt flink verlaagd; de Ov-kaart voor studenten wordt niet omgezet in een lening en blijft geldig zolang de student over een basisbeurs beschikt.
 • Er komen campagnes op scholen om leerlingen en onderwijsinstellingen op de hoogte te brengen van mogelijkheden om via het ministerie van Buitenlandse Zaken te werken voor Nederland in de krijgsmacht, buitenlandse zaken en internationale organisaties.
 • Onderwijs voor volwassenen en ouderen wordt het nieuwe normale, inclusief scholing en ondersteuning op het gebied van internet en social media vaardigheden.
 • Invoering van een landelijk elektronisch onderwijssysteem waarbinnen leerkrachten met specialisaties onderling klassen kunnen overnemen.
 • Beter ICT onderwijs, spelenderwijs leren programmeren vanaf de twee hoogste klassen op de basisschool.
 • Verbetering van de PABO en een WO versie van de PABO.
 • Afschaffing van de CITO en invoering van een stapsgewijs jaarlijks controle- en vooruitgangsprogramma waarbij docent meer inspraak krijgt in niveaubepaling van de leerling.
 • Meer sport-, spel-, muziek- en natuurklassen.

 

Economie: zinvol werk, fatsoenlijk inkomen en betere bescherming bijstandsgerechtigden

 

Decennialang hebben neoliberalen met steun van ‘linkse menschen’ een mensonterend beleid geïmplementeerd waarbij gemeenten met dwangkampen, werkgeversorganisaties en lobbyisten multinationals r de grootste genoegdoening aan vooral zichzelf hebben gegeven.  De armoede is nu zichtbaar en onzichtbaar overal aanwezig, zoals blijkt uit een stijging van het groeiende aantal mensen dat een beroep moet doen op de voedselbanken. Nog meer verpaupering en afbraak van arbeidsrechten is waarneembaar in  gemeenten waar PvdA en SP met VVD, D66 en GroenLinks in conclaaf gaan.

Dit afbraakproces met verstrekkende gevolgen voor onze welvaartsstaat wijst het VD Alternatief categorisch van de hand. Zo ook het beleid dat bijstandsgerechtigden dwingt tot het verrichten van ‘slavenarbeid’, zonder loon en zonder arbeidsrechtelijke bescherming wordt door het VDA om zwaarwegende principiële redenen verworpen.

Voor het VD Alternatief moet een nieuwe oriëntatie nationaal en oog hebben voor de grote onrechtvaardigheden die de wereld nog steeds teisteren. Bij onze vorm van beschaving en solidariteit hoort nou eenmaal een vangnet voor de zwakkeren, de slachtoffers en de mensen met pech.

 

VDA uitgangspunten:

 

 • De economie mag niet boven de politiek staan. Het is de politiek die, zo nodig, op de economie corrigerend moet kunnen ingrijpen om de belangen van de mensen te beschermen.
 • Participatie-wet en dwangarbeid (lees: slavenarbeid) wordt afgeschaft.
 • Volledig verbod om mensen met een uitkering te laten werken met behoud van uitkering= zonder loon; het onmiddellijk afschaffen van alle subsidies aan ondernemers , die onder de noemer van loonsuppletie ter bestrijding van werkloosheid, in hun zakken vloeien; opheffen van de re-integratie bedrijven, die toch alleen maar werk creëren voor zichzelf. Al dat geld gebruiken om de uitkeringen op het niveau van het minimumloon brengen”
 • Er komt een onafhankelijk bemiddelings- en advies orgaan voor de bijstandsgerechtigden
 • Uitbuiting op de arbeidsmarkt in welke vorm dan ook wordt aangepakt; de oneerlijke concurrentie tussen ondernemers door o.a. de belastingvoordelen voor grote multinationals worden stopgezet.
 • Nederland stopt met het faciliteren van grootschalige belastingontwijking door multinationals, en maakt alle deals (tax rulings) die gesloten zijn met bedrijven openbaar;
 • Onderzoek naar een basisinkomen voor een iedere Nederlands vanaf 18 jaar met een menswaardig leefbaar inkomen.
 • Ondernemerschap wordt bevordert met minder regels, minder voorwaarden en minder invloed van de bankensector. Er komen weer vaste contracten die garanties bieden op een vaste baan. De overheid zal het aantrekkelijk moeten maken voor de ondernemers en bedrijven  met lagere belastingen   en belastingvoordelen.

 

Nationale zorg

 

Door invoering van de marktwerking is de gezondheidszorg uitgehold, peperduur geworden en voor de armen ook nog eens achteruit gegaan. Ziekenhuizen en zorginstellingen verzwijgen de problemen. Artsen en verpleegkundigen kampen met de bureaucratie en hebben minder kwalitatieve tijd voor hun patiënten. De zorg voor senioren laat te wensen over. Ondertussen graaien bestuurders er lustig en schaamteloos op los.

Burgers hebben recht op goede en betaalbare zorg. Voor betere en betaalbare zorg neemt het VD Alternatief de volgende beleidspunten in ogenschouw:

 

 • Een nationaal zorgfonds waar iedereen naar inkomen aan bijdraagt. Geen eigen risico. Het moet voor iedereen betaalbaar blijven want goede zorg is voor iedereen een recht.
 • De marktwerking gaat eruit. Graaien, zakkenvullen en verkwisting wordt aangepakt; de corruptie in farmaceutische industrie en praktijken van artsen wordt aan banden gelegd; onnodige managementlagen en administratieve lasten in de zorg gaan op de schop.
 • Betere zorg voor bejaarden in verzorgingshuizen. Dat betekend tijd en aandacht voor de mensen.
 • Er wordt geïnvesteerd in zorgverleners: ruimte voor scholing, bijscholing en goede arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend.
 • Zo lang mogelijk thuis wonen moet de norm zijn voor ouderen en zieken. Huisvesting waarbij meerdere generaties samen onder een dak wonen wordt gestimuleerd.
 • Zorg bonus voor familieleden en mantelzorgers die voor een langere tijd de zorg voor een naaste op zich nemen.’ De zorg bonus betekent een financiële compensatie en belastingvoordeel voor kinderen, ouders, grootouders en mantelzorgers, die ervoor kiezen om verlof op te nemen of minder te gaan werken om de zorg beter te kunnen combineren met het werk. ‘Zorgen voor elkaar moet niet belast, maar beloond worden.’

 

Het VD Alternatief onderschrijft het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, ook als het gaat om een stervenswens. De samenleving heeft echter ook de verantwoordelijkheid om te voorkómen dat mensen zichzelf als last voor anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen in de samenleving. Er komen daarom meer zekerheden en meer aandacht voor herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.

 

Betaalbare huurwoningen

 

 

Iedereen heeft recht op een goed en betaalbaar (huur) woning. Wonen moet geen onevenredig beslag leggen op het inkomen.

Om dit te realiseren wil het VD Alternatief:

 

 • De sociale huurwoningen (coöperaties, stichtingen) weer in handen van de staat komen zodat er orde op zaken kan worden gesteld.  Woningcorporaties worden kleiner en houden zich niet langer met commerciële nevenactiviteiten bezig. Er komt een nieuw systeem waarbij bewoners versterkte inspraak en meer invloed krijgen.
 • De staat gaat reëel en effectief optreden tegen malafide verhuurders van woonruimtes en huisjesmelkers.
 • De kostendelersnorm uit de koker van de PvdA wordt afgeschaft.
 • De huurprijzen gaan drastisch omlaag.
 • Bij leegkomen sociale huurwoning mag niet meer automatisch een huurverhoging worden doorverhuurd.
 • Winkelpanden krijgen een huurvermindering (geïndexeerd op de grondprijzen en onroerend goed van 2008). Op deze manier wordt het weer aantrekkelijk voor een middenstander om een eigen zaak te beginnen.
 • Nieuwbouwwoningen worden goedkoper gebouwd en verkocht als deze worden opgeleverd; het wordt mensen met een huurwoning weer makkelijker gemaakt om te sparen, zodat ze de overstap kunnen maken naar een koopwoning.
 • De hypotheekaftrek blijft voor het eerste huis, maar is niet voor mensen met een miljoenen inkomen.  Ook niet voor mensen die een tweede huis aanschaffen.
 • Banken werken verplicht mee aan een verruimde mogelijkheid tot het boetevrij aflossen van bestaande hypotheken.
 • Voor studenten en jonge mensen worden duurzame ‘millennium’ woningen gerealiseerd, bij voorkeur in leegstaande (kantoor)gebouwen.
 • Jonge huurders (studenten) van kamers/woningen krijgen recht op huurtoeslag.
 • Er wordt voldoende en tijdige schuldhulpverlening geboden om huisuitzetting en uithuisplaatsing te voorkomen.

 

 

Jongeren en hun toekomst in Nederland

 

Kinderen en jongeren zijn onze toekomst

 

Wij willen dat dit concept verkiezingsprogramma ook voor jongeren duidelijk maakt, dat het VD Alternatief  dé beweging is die jongeren kansen geeft om zich te ontwikkelen en weerbaar te maken.

 

VDA uitgangspunten:

 

 • Kinderen mogen niet uitgesloten worden omdat hun ouders het niet breed hebben. Ze moeten deel kunnen nemen aan alle activiteiten van hun school. Ze moeten lid kunnen worden van de beste sportclubs en jeugdverenigingen in hun buurt.
 • Scholen garanderen de veiligheid van leerlingen. Pesten en discrimineren (ook door leerkrachten) wordt aangepakt.
 • Voor elke jongere moet er een spoor zijn dat snel van de school naar een zinvolle job leidt, want jeugdwerkloosheid is een onaanvaardbare vorm van sociale uitsluiting.
 • De kinderbijslag wordt afhankelijk gemaakt van het inkomen van de ouders.
 • Scholing, training en opleiding zijn de sleutel voor weerbaarheid en ontplooiing. De school is de plek waar jongeren worden voorbereid om te kunnen functioneren in een open en dynamische democratische maatschappij.
 • Iedere gezonde jongere, zowel mannelijk als vrouwelijk moet, naar Zuid-Koreaans model, in militaire of maatschappelijke dienst en krijgt middels een stageplek tevens de nodige werkervaring. Die plicht wordt vervuld bij defensie, maar kan ook in de zorg, bij de politie, de grensbewaking of andere maatschappelijke organisatie plaatsvinden.
 • Vooruitstrevende ondernemingen en bedrijven moeten met concrete actieplannen komen om samen met de Staat der Nederlanden werk te maken van een bloeiende economie, waar het voor jongeren fijn is om te werken. Ook jongeren met een handicap mogen niet langer buiten de boot vallen. In de groene sector zijn legio mogelijkheden die schreeuwen om ontwikkeld te worden.
 • Er komt een nationaal actieplan voor de bouw van huizen voor jongeren.

 

Reële en effectieve aanpak van discriminatie en uitsluitingsmechanismen  

 

VD Alternatief maakt zich ernstig zorgen over het stigmatiseren door gemeenten, ‘linkse’ vakbeweging en neoliberale kabinetten.  Kwetsbare mensen in armoede en financiële nood, achtergestelde groepen en minderheden betalen een hoge prijs.  Dit leidt dit tot spanningen, versterkt polarisatie en verziekt de samenleving.  Het resultaat is dat burgers steeds meer langs elkaar heen leven. Er is steeds minder begrip voor elkaar en mensen worden politiek tegen elkaar uitgespeeld. Het fenomeen DENK in de Nederlandse politiek illustreert hoe gevaarlijk de kloof is geworden.

 

VD Alternatief maatregelen

 

 • De overheid geeft het goede voorbeeld. De overheid heeft de verplichting om te voorkomen dat groepen in de samenleving niet over één kam worden geschoren, zwart gemaakt of met de nek worden aangekeken.
 • Overheid maakt actief werk van gedeeld burgerschap, sociale cohesie en verzoening.

 

Islam en moslimgroeperingen in Nederland

 

Het Midden Oosten: met politieke en religieuze denkbeelden, min of meer imperialistische politiek of missiedynamiek vanuit vooral Saoedi Arabië en Iran, het bestaan van invloedrijke onrusthaarden op de geopolitieke wereldkaart, wereldwijde wapenindustrie van geïndustrialiseerde landen die in elk geopolitiek conflict huishouden – vormen de achtergrond van ons politiek discours met betrekking tot de islam.. 

Omdat het islamitische gedachtengoed dogmatisch wordt gebruikt, kampen we in de wereldpolitiek met een situatie waarbij er binnen de islam een “oorlog” woedt; met geloofsgenoten in Europa die zich steeds indringender verzetten tegen de culturele gebruiken en politiek regelingen.

De situatie voor Nederland ontleden kan alleen als we eerlijk kijken naar:

 

De situatie voor Nederland ontleden kan alleen als we eerlijk kijken naar:

 1. Politieke discourse de afgelopen twintig- dertig jaar m.b.t. globaliseren
 2. Mainstream media
 3. boosaardige onmacht van moslim immigranten en allochtone jonge mannen die in de bovengrondse snel draaiende economie overbodig en sociaal irrelevant zijn eo ipso zich niet hebben aangepast en geen toekomstperspectief hebben.
 4. De reëel bestaande mechanismen van in- uitsluiten
 5. Criminele bendevorming in achterstandswijken met grensoverschrijdende contacten.

 

Vanuit een politiek-praktische hoek wil het VD Alternatief:

 

 • Duidelijk definiëren wat de kern van de politieke orde en rechtsstaat in Nederland is,
 • De uitwassen van politieke en religieuze denkbeelden reel en effectief bestrijden,
 • Geen subsidies of externe financiering naar gesloten etnische of religieuze organisaties,
 • De vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen aan banden,
 • Prediken in moskeeën door gekwalificeerde imams die bekent zijn met het heersende humanistisch-secularistische paradigma van onze tijd en de regels van de moderne Europese gewoontes, instellingen, politieke akkoorden en regeringsovereenkomsten onderschrijven.
 • Er moet een verzoeningsproces tot stand komen tussen moslims onderling- en westerse beschaving.
 • Moslims dienen zelf een belangrijke rol te vervullen bij het banen van een weg voor de islam naar een seculiere interpretatie.

 

_________________________________________________________________________________________________________________